Τι οραματιζόμαστε

Το βα­σι­κό χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό που δια­φο­ρο­ποιεί το Colosseum από τα άλλα γυ­μνα­στή­ρια είναι ότι κι­νη­το­ποιού­με τους πε­λά­τες μας όχι απλά να γυ­μνα­στούν, αλλά και να αλ­λά­ξουν στάση ζωής, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το σώμα τους ως όχημα για ένα νέο προ­ο­ρι­σμό. Στις ημέ­ρες μας, οι άν­θρω­ποι βρί­σκο­νται στο επί­κε­ντρο ρα­γδαί­ων αλ­λα­γών, που δυ­στυ­χώς για τους πε­ρισ­σό­τε­ρους δεν έχουν ευ­χά­ρι­στο χα­ρα­κτή­ρα. Γι’ αυτό είναι πε­ρισ­σό­τε­ρο από ποτέ άλ­λο­τε ανα­γκαίο να απο­φορ­τί­ζου­με το πνεύ­μα μας, ώστε να μπο­ρού­με να απο­φα­σί­ζου­με εγκαί­ρως και σωστά για κάθε αλ­λα­γή που μπο­ρεί να επη­ρε­ά­σει το μέλ­λον μας.

Στο Colosseum, με βάση την εξα­το­μι­κευ­μέ­νη φρο­ντί­δα, καλ­λιερ­γού­με ου­σια­στι­κές σχέ­σεις με όλους τους πε­λά­τες μας. Πα­ρα­κο­λου­θώ­ντας τις αγω­νί­ες και τις ανα­τρο­πές στην κα­θη­με­ρι­νό­τη­τά τους μπο­ρού­με να τους συμ­βου­λεύ­ου­με τόσο για το σώμα, όσο και για την ψυ­χι­κή τους ανά­τα­ση. Στο γυ­μνα­στή­ριό μας γι­νό­μα­στε όλοι μία με­γά­λη παρέα, που μοι­ρά­ζε­ται τις χαρές, κα­τα­πρα­ΰ­νει το άγχος και τις αγω­νί­ες, βοηθά στην εκτό­νω­ση κάθε πιε­στι­κής κα­τά­στα­σης, εν­θαρ­ρύ­νει μέχρι την ολο­κλή­ρω­ση των στό­χων. Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας την πει­θαρ­χία στο σώμα μας μα­θαί­νου­με να διευ­ρύ­νου­με τα προ­σω­πι­κά μας όρια και να απο­λαμ­βά­νου­με πρω­τό­γνω­ρα συ­ναι­σθή­μα­τα αυ­το­ε­κτί­μη­σης. Μέσα από τον κα­τάλ­λη­λο τρόπο άσκη­σης απο­το­ξι­νώ­νου­με το σώμα και το μυαλό μας, συ­νε­χί­ζο­ντας με πε­ρισ­σό­τε­ρο κέφι για να αλ­λά­ξου­με ζωή. Στο Colosseum όλα κι­νού­νται, κι αυτό είναι η κα­λύ­τε­ρη στάση ζωής!


Διεύθυνση

Με­σο­γεί­ων 226, Τ.Κ 15561, 

Χο­λαρ­γός, Αθήνα

Βρείτε μας στον Χάρτη!

Επικοινωνήστε Μαζί μας!

Τηλ.:210 6536082

Email:info@colosseumgym.gr

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτ- Πάρ 07:00–23:00

Σάββατο 09:00–20:00

Κυριακή 09:00–15:00