Γιώργος Γαλιάτσος

Γιώργος Γαλιάτσος

Managing Director, Personal Trainer

 

Γιώργος Γαλιάτσος 1Από το 2004 βρί­σκε­ται στο «τι­μό­νι» του Colosseum Gym, έχο­ντας κα­τα­φέ­ρει να το εξε­λί­ξει σε ένα σύγ­χρο­νο αθλη­τι­κό ορ­γα­νι­σμό με ολο­κλη­ρω­μέ­νες υπη­ρε­σί­ες και την στε­λέ­χω­ση με πολύ ικα­νούς συ­νερ­γά­τες, με απο­τέ­λε­σμα υψηλή ποιό­τη­τα εξυ­πη­ρέ­τη­σης κι από­λυ­τα ικα­νο­ποι­η­μέ­νους πε­λά­τες. Ο Γιώρ­γος Γα­λιά­τσος δια­θέ­τει πλού­σια αγω­νι­στι­κή εμπει­ρία και δια­κρί­σεις σε πα­νελ­λή­νιες αθλη­τι­κές διορ­γα­νώ­σεις ως αθλη­τής στί­βου. Τη δε­κα­ε­τία 1988 – 1997 διε­τέ­λε­σε Πρω­τα­θλη­τής Στί­βου του «Πα­νιω­νί­ου» Γυ­μνα­στι­κού Συλ­λό­γου με πα­νελ­λή­νιες δια­κρί­σεις, τόσο στα 1500μ. όσο και στα 800μ. υπήρ­ξε επί­σης μέλος της Εθνι­κής Ομά­δας Στί­βου, συμ­με­τέ­χο­ντας σε διε­θνείς διορ­γα­νώ­σεις. Εκτός από την πλού­σια εμπει­ρία πρω­τα­θλη­τι­σμού δια­θέ­τει και ολο­κλη­ρω­μέ­νη επι­στη­μο­νι­κή κα­τάρ­τι­ση στο αντι­κεί­με­νό του, κα­τέ­χο­ντας Bachelor of Sport & Exercise Science από το βρε­τα­νι­κό University of Northumbria. Απο το 2000 έως και το 2005 πα­ράλ­λη­λα με το γυ­μνα­στή­ριο υπήρ­ξε και υπεύ­θυ­νος Γυ­μνα­στής - Προ­πο­νη­τής στον Πα­νιώ­νιο Γυ­μνα­στι­κό Σύλ­λο­γο στα τμή­μα­τα Ακα­δη­μί­ας Στί­βου και Ελευ­θέ­ρων Βαρών.


Διεύθυνση

Με­σο­γεί­ων 226, Τ.Κ 15561, 

Χο­λαρ­γός, Αθήνα

Βρείτε μας στον Χάρτη!

Επικοινωνήστε Μαζί μας!

Τηλ.:210 6536082

Email:info@colosseumgym.gr

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτ- Πάρ 07:00–23:00

Σάββατο 09:00–20:00

Κυριακή 09:00–15:00