Συχνές Ερωτήσεις

ΓΕΝΙΚΕΣ


Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να πηγαίνω στο γυμναστήριο; [–]
Δεν υπάρ­χει κα­νέ­νας πε­ριο­ρι­σμός ή συ­ντα­γή ως προς την ώρα προ­σέ­λευ­σης στο γυ­μνα­στή­ριο. Iδα­νι­κή ώρα για να γυ­μνα­στεί­τε είναι αυτή που εξυ­πη­ρε­τεί το ρυθμό της ζωής σας, έτσι ώστε να μπο­ρέ­σε­τε να τη­ρή­σε­τε το πρό­γραμ­μά σας για με­γα­λύ­τε­ρο χρο­νι­κό διά­στη­μα. Ει­δι­κά η πρω­ι­νή γυ­μνα­στι­κή θα σας δώσει απί­στευ­τη ενέρ­γεια και ζω­ντά­νια, για όλη τη διάρ­κεια της ημέ­ρας.

Υπάρχει πρόβλημα αν γυμνάζομαι βράδυ, πριν κοιμηθώ; [–]
Η βρα­δι­νή γυ­μνα­στι­κή, ει­δι­κά αν είναι υψη­λής έντα­σης, είναι λο­γι­κό να «εξι­τά­ρει» το σώμα και τον ορ­γα­νι­σμό, και να απαι­τεί­ται στη συ­νέ­χεια κά­ποια ώρα για να επα­νέλ­θει ο ορ­γα­νι­σμός σε επί­πε­δα ηρε­μί­ας και ύπνου. Η άσκη­ση μετά τις 10 το βράδυ είναι πι­θα­νό να επη­ρε­ά­σει σε κά­ποιο βαθμό την ώρα που θα κοι­μη­θεί­τε τε­λι­κά, ενώ η γυ­μνα­στι­κή ελεγ­χό­με­νης έντα­σης, που γί­νε­ται λίγο νω­ρί­τε­ρα, συμ­βάλ­λει στη βελ­τί­ω­ση της ποιό­τη­τας του ύπνου. Μά­λι­στα άν­θρω­ποι που πά­σχουν από αϋ­πνία, εν­δέ­χε­ται να βοη­θη­θούν από τη βρα­δι­νή άσκη­ση, σε συν­δυα­σμό με ένα ζεστό μπά­νιο ή ένα πο­τή­ρι χλια­ρό γάλα.

Είναι επικίνδυνο να συνεχίσω να γυμνάζομαι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης; [–]
Αν είστε μυ­η­μέ­νη σε ένα αθλη­τι­κό τρόπο ζωής, μπο­ρεί­τε να γυ­μνά­ζε­στε μέχρι την ημέρα του το­κε­τού, εκτός κι αν ο γυ­ναι­κο­λό­γος σας σας συμ­βου­λεύ­σει δια­φο­ρε­τι­κά ή αν, λόγω των επι­πλέ­ον κιλών, κά­ποιες ασκή­σεις σάς φαί­νο­νται δύ­σκο­λες ή άβο­λες. Εάν όμως αι­σθά­νε­στε καλά και ο γυ­ναι­κο­λό­γος σας το έχει επι­τρέ­ψει, μπο­ρεί­τε να συ­νε­χί­σε­τε για ένα διά­στη­μα με πιο ήπιους ρυθ­μούς το πρό­γραμ­μα των προ­πο­νή­σε­ών σας. Η άσκη­ση θα βελ­τιώ­σει την καρ­δια­κή και ανα­πνευ­στι­κή λει­τουρ­γία, θα το­νώ­σει την κυ­κλο­φο­ρία του αί­μα­τος, θα βοη­θή­σει στη μεί­ω­ση του υπερ­βο­λι­κού βά­ρους και θα μειώ­σει τη δυ­σπε­ψία.

«Αδυνατίζει» τα μωρά η γυμναστική στην εγκυμοσύνη; [–]
Επι­στη­μο­νι­κές θε­ω­ρί­ες υπο­στη­ρί­ζουν ότι η ελα­φριά άσκη­ση κατά τη διάρ­κεια της εγκυ­μο­σύ­νης έχει θε­τι­κές επι­πτώ­σεις στην υγεία του παι­διού μελ­λο­ντι­κά. Πα­ράλ­λη­λα, σύμ­φω­να με τους ερευ­νη­τές, οι υπέρ­βα­ρες ή πα­χύ­σαρ­κες μη­τέ­ρες είναι πιο πι­θα­νό να φέ­ρουν στον κόσμο με­γά­λα μωρά. Σύμ­φω­να με ει­δι­κούς επι­στή­μο­νες, η γυ­μνα­στι­κή συν­δέ­ε­ται με πιο αδύ­να­τα παι­διά, ενώ στοι­χεία δεί­χνουν ότι ο με­τα­βο­λι­σμός που θα έχει ένα παιδί στο μέλ­λον επη­ρε­ά­ζε­ται από το πε­ρι­βάλ­λον του στη μήτρα.

Είμαι γυναίκα, 37 ετών. Πόση ώρα πρέπει να γυμνάζομαι καθημερινά για να μη χάσω τις αναλογίες μου; [–]
Στην κρί­σι­μη για το σώμα δε­κα­ε­τία των 35 - 45, οι γυ­ναί­κες που δεν θέ­λουν να πά­ρουν βάρος λόγω ηλι­κί­ας, καλό είναι να βά­λουν τη συ­στη­μα­τι­κή γυ­μνα­στι­κή στη ζωή τους και να φρο­ντί­σουν να γυ­μνά­ζο­νται με μέ­τρια έντα­ση επί μία ώρα κάθε ημέρα. Ει­δι­κά, δε, μετά τα 45, σύμ­φω­να με σχε­τι­κές έρευ­νες, μία ώρα γυ­μνα­στι­κή την ημέρα είναι απα­ραί­τη­τη για να μεί­νει αναλ­λοί­ω­το το σω­μα­τι­κό βάρος δίχως δί­αι­τα. Για όσες γυ­ναί­κες περ­νούν αυτή την ηλι­κία και είναι ήδη υπέρ­βα­ρες, απαι­τεί­ται πε­ρισ­σό­τε­ρη άσκη­ση.

Υπάρχει πιθανότητα να κολλήσω κάποιον ιό στο γυμναστήριο; [–]
Oι πι­θα­νό­τη­τες να κολ­λή­σε­τε κά­ποιον ιό στο γυ­μνα­στή­ριο είναι οι ίδιες που ισχύ­ουν για οποιον­δή­πο­τε κλει­στό χώρο στον οποίο βρί­σκο­νται αρ­κε­τά άτομα ταυ­το­χρό­νως. H μόνη δια­φο­ρά είναι ότι στο γυ­μνα­στή­ριο υπάρ­χει και κοινή χρήση των ορ­γά­νων, των απο­δυ­τη­ρί­ων και των ντους. Aν, όμως, πραγ­μα­το­ποιεί­ται επαρ­κής και συ­χνός αε­ρι­σμός του χώρου και συ­στη­μα­τι­κή κα­θα­ριό­τη­τα, τότε δεν πρέ­πει να σας προ­βλη­μα­τί­ζει ένα τέ­τοιο ζή­τη­μα. Σωστή προ­σω­πι­κή υγιει­νή και σωστή επι­λο­γή γυ­μνα­στη­ρί­ου είναι η «ασπί­δα» σας ενά­ντια σε ιούς, βα­κτή­ρια ή μύ­κη­τες.

Tι πρέπει να κάνω αν ζαλιστώ κατά τη διάρκεια μιας άσκησης; [–]
Πρέ­πει να στα­μα­τή­σε­τε αμέ­σως την άσκη­ση και να ξα­πλώ­σε­τε ορι­ζό­ντια, ώστε να υπάρ­ξει κα­λύ­τε­ρη αι­μά­τω­ση του εγκε­φά­λου. Κα­λέ­στε άμεσα τους ει­δι­κούς συ­νερ­γά­τες του γυ­μνα­στη­ρί­ου και μην πα­ρα­λεί­ψε­τε να πιεί­τε υγρά. Επι­πλέ­ον, μετά το πε­ρι­στα­τι­κό συμ­βου­λευ­θεί­τε το για­τρό σας για την έγκαι­ρη ανί­χνευ­ση κά­ποιας πι­θα­νής δυ­σλει­τουρ­γί­ας στην υγεία σας.

Μπορώ να συνεχίζω κανονικά τις προπονήσεις μου κατά τις «δύσκολες ημέρες»; [–]
Πολ­λές γυ­ναί­κες πι­στεύ­ουν ότι κατά τη διάρ­κεια της εμ­μή­νου ρύ­σε­ως δεν πρέ­πει να γυ­μνά­ζο­νται, επει­δή μπο­ρεί να προ­κλη­θεί με­γα­λύ­τε­ρη αι­μορ­ρα­γία. Όμως οι ει­δι­κοί επι­ση­μαί­νουν ότι είναι ασφα­λές να ασκού­μα­στε και αυτές τις ημέ­ρες, εκτός κι αν νιώ­θου­με ενο­χλή­σεις (π.χ., πόνο στην κοι­λιά) ή αι­σθα­νό­μα­στε αδυ­να­μία κι εξά­ντλη­ση. Το μόνο που θα ήταν καλό να απο­φύ­γε­τε είναι κά­ποιες ακρο­βα­τι­κές ασκή­σεις yoga, όπως η κα­τα­κό­ρυ­φος, επει­δή μπο­ρεί όντως να προ­κα­λέ­σουν αύ­ξη­ση της ροής του αί­μα­τος. Γε­νι­κό­τε­ρα, η συ­στη­μα­τι­κή άσκη­ση έχει απο­δει­χθεί ότι συμ­βάλ­λει στην ανα­κού­φι­ση από τους πό­νους, που τα­λαι­πω­ρούν πολ­λές γυ­ναί­κες λίγες ημέ­ρες πριν, καθώς και τις πρώ­τες ημέ­ρες της εμ­μή­νου ρύ­σε­ως. Ει­δι­κό­τε­ρα η αε­ρο­βι­κή γυ­μνα­στι­κή θε­ω­ρεί­ται καλή επι­λο­γή, επει­δή αυ­ξά­νει τις εν­δορ­φί­νες, δη­λα­δή τις φυ­σι­κές παυ­σί­πο­νες ορ­μό­νες του ορ­γα­νι­σμού, ανα­κου­φί­ζο­ντας από τα συμ­πτώ­μα­τα δυ­σμη­νόρ­ροιας.

Τι είδους στηθόδεσμο να επιλέξω για να μην πληγώσω το στήθος μου κατά τη διάρκεια της γυμναστικής; [–]
Για τις γυ­ναί­κες, ανε­ξάρ­τη­τα από τα κιλά ή το σω­μα­τό­τυ­πο, η συ­στη­μα­τι­κή εκ­γύ­μνα­ση χωρίς τον κα­τάλ­λη­λο στη­θό­δε­σμο εγκυ­μο­νεί κιν­δύ­νους. Πολ­λές φορές, όταν γυ­μνά­ζε­στε, φο­ρά­τε αθλη­τι­κούς στη­θό­δε­σμους που πιέ­ζουν το στή­θος. Η συ­νή­θεια της χρή­σης σπορ σου­τιέν, σύμ­φω­να με την επι­κε­φα­λής ενός ερ­γα­στη­ρί­ου που ασχο­λεί­ται με θέ­μα­τα μα­στού στο Portsmouth της Βρε­τα­νί­ας, μπο­ρεί να σας προ­κα­λέ­σει τραυ­μα­τι­σμούς. Επι­πλέ­ον, σύμ­φω­να με πρό­σφα­τες με­λέ­τες, ακόμη και το ελα­φρύ τρέ­ξι­μο μπο­ρεί να τε­ντώ­σει επι­κίν­δυ­να τους συν­δέ­σμους του μα­στού και η συ­στη­μα­τι­κή επα­νά­λη­ψη αυτού του τε­ντώ­μα­τος δεν απο­κλεί­ε­ται να οδη­γή­σει σε μό­νι­μη βλάβη. Η κα­λύ­τε­ρη λύση είναι να φο­ρά­τε στη­θό­δε­σμους με μπα­νέ­λες στο σωστό μέ­γε­θος, που ενι­σχύ­ουν και στη­ρί­ζουν το στή­θος από κάτω, δη­λα­δή σου­τιέν που «ση­κώ­νουν» το βάρος του στή­θους και δεν το αφή­νουν να «κρέ­με­ται» από τις τι­ρά­ντες του.


Διεύθυνση

Με­σο­γεί­ων 226, Τ.Κ 15561, 

Χο­λαρ­γός, Αθήνα

Βρείτε μας στον Χάρτη!

Επικοινωνήστε Μαζί μας!

Τηλ.:210 6536082

Email:info@colosseumgym.gr

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτ- Πάρ 07:00–23:00

Σάββατο 09:00–20:00

Κυριακή 09:00–15:00