Λίγα λόγια για να μας γνωρίσετε

Από το 1987 το Colosseum Gym πα­ρέ­χει ολοκληρωμένες υπη­ρε­σί­ες εκ­γύ­μνα­σης και προπονητικών δρα­στη­ριο­τή­των. Στα 30 χρό­νια της πο­ρεί­ας μας, χάρις στις ασφα­λείς και προηγμένες εγκαταστάσεις και την εμπει­ρία των συνεργατών μας, έχου­με κα­τα­φέ­ρει να κά­νου­με συ­νε­χώς βή­μα­τα εξέ­λι­ξης στον τομέα των υπηρεσιών μας, αντα­πο­δί­δο­ντας την εμπιστοσύνη των εκα­το­ντά­δων πε­λα­τών που μας επι­λέ­γουν στα­θε­ρά για τη φυ­σι­κή τους κα­τά­στα­ση, τη σω­μα­τι­κή ανά­τα­ξη, την ψυ­χι­κή ευ­φο­ρία.  

Στο κέ­ντρο του Χο­λαρ­γού, λίγα μέτρα μα­κριά από τη Λε­ω­φό­ρο Με­σο­γεί­ων και δίπλα απο την στάση του μετρό, το γυ­μνα­στή­ριο Colosseum έχει κα­τα­φέ­ρει να κα­τα­ξιω­θεί ως ένα ση­μείο ανα­φο­ράς στην προ­σπά­θεια για έναν κα­λύ­τε­ρο τρόπο ζωής, προ­σελ­κύ­ο­ντας αθλού­με­νους από διά­φο­ρες πε­ριο­χές της Αθή­νας. Σή­με­ρα, καλωσορίζουμε κι εσάς στη φι­λο­σο­φία μας, προ­τεί­νο­ντάς σας τον ιδα­νι­κό συν­δυα­σμό σω­μα­τι­κής και πνευματικής άσκη­σης, που θα σας βοηθά να αντι­με­τω­πί­ζε­τε κάθε δυ­σχέ­ρεια και να ανα­κα­λύ­πτε­τε πάντα την όμορ­φη πλευ­ρά της ζωής... Επει­δή όταν είσαι δυ­να­τός είναι πιο εύ­κο­λο να «ση­κώ­σεις» τη ζωή σου ψηλά.  Αρ­χί­στε προ­πό­νη­ση, το κε­φά­λι ψηλά!


Διεύθυνση

Με­σο­γεί­ων 226, Τ.Κ 15561, 

Χο­λαρ­γός, Αθήνα

Βρείτε μας στον Χάρτη!

Επικοινωνήστε Μαζί μας!

Τηλ.:210 6536082

Email:info@colosseumgym.gr

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτ- Πάρ 7:30–23:59

Σάββατο 10:00–20:00

Κυριακή 10:00–16:00